Aanvraag-detailsAdviseur buitensport

Plaatsingsdatum 9 mei 2022
Sluitingsdatum 19 mei 2022
Startdatum 1 juni 2022
Einddatum 30 november 2022
Aantal uren per week 18
Profielschets buitensportbeleid, exploitatie en beheer 
 

Aanleiding 
Het huidig beleid met betrekking tot buitensportvoorzieningen biedt onvoldoende kader om antwoord te geven op verschillende vraagstukken. Daarmee is het beleid niet meer toepasbaar en is aan actualisatie toe. 
 
Probleemomschrijving 
Zo is er inmiddels een sportakkoord (met onderdeel duurzame sportinfrastructuur) opgesteld en ligt er een duurzaamheidsopgave, maar wordt een doorvertaling gemist naar wat dat dan betekent voor de buitensportaccommodaties en voor de wijze van facilitering van buitensportverenigingen.  
Ook leven er verschillende accommodatievragen bij verenigingen, waar we nu geen antwoord op kunnen geven. Dit vraagt om meer onderzoek, het maken van keuzes op basis van een beleidslijn en uiteindelijk ook financiële kaders. De vraag is vrij complex, want het gaat over: 
1.    Accommodaties: onderhoud, renovatie, capaciteitsknelpunten en uitbreidingverzoeken; 
2.    Sportstimulering; 
3.    Mogelijkheden voor optimalisatie van accommodaties (zoals door fusie); 
4.    juridische constructies zoals bruikleen, huur en pacht; 
5.    duurzaamheidsvragen rondom energieverbruik.  
En daarnaast is er onduidelijkheid in de organisatie hoe beleid, exploitatie en beheer is georganiseerd. 
 
Opdrachtformulering  
Naar aanleiding van de probleemomschrijving is een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie en organisatie en is de vergelijking gemaakt met de omliggende gemeenten.

Nu is het van belang dat we de stap gaan maken naar een toekomstbestendige sportorganisatie. Dat betekent dat er een goed beleid moet komen op hoe we sporten en sportverenigingen willen faciliteren (zowel financieel, materieel als beheer en onderhoud) en hoe we dat bij de gemeente intern moeten organiseren.

Welke vragen moeten beantwoord worden?
•    Kijkende naar de bevindingen en mogelijkheden, welke methode zou voor ons het meest geschikt zijn en welke methoden passen niet in onze gemeente? 
•    Welke mogelijkheden bestaan er tot homogenisatie van afspraken met verenigingen? Of is enige mate van differentiatie juist wenselijk?
•    Hoe kijken verenigingen aan tegen ons beleid, exploitatie en beheer?  
•    Wat voor inzichten kunnen zij ons bieden? 
•    Welke ontwikkelingen in onze organisatie kunnen bijdragen aan een betere uitvoering van het sportbeleid? 
•    Gezien het voorgaande, wat is onze visie op sporten in de gemeente Moerdijk? 
•    Gezien het voorgaande, wat is de beste manier om onze sportorganisatie vorm te geven  
 
Resultaat 
Het resultaat van deze opdracht is tweeledig: 
1.    Raadsvoorstel: Een visie op buitensport, die past bij het unieke karakter van de gemeente Moerdijk; 
2.    Een management, college of raadsvoorstel over de sportorganisatie binnen de gemeente Moerdijk, waarbij in beeld is gebracht wat we kwantitatief en kwalitatief in huis moeten hebben; 
 
Wat ga je doen?
•    je organiseert en voert overleg met collega’s en verenigingen om tot een goed beeld te vormen van mogelijkheden, wensen en urgenties; 
•    je vertaalt dit door in beleidsopgaven en te maken keuzes, waarbij je de koppeling legt met al bestaande beleidsstukken en projecten (sportakkoord, duurzaamheidsplannen enz.) 
•    Je stelt beleid op en hebt een coördinerende rol in de beleidsopgaven 
•    Je doet onderzoek naar hoeveel structurele capaciteit er nodig is op beleid, exploitatie en beheer; 
•    Je bent trekker van het bestuurlijk proces en dat betekent dat je college- en raadsvoorstellen opstelt 
•    Je huurt zo nodig externe kennis in en draagt zorg voor een goed inkoopproces 
 
Als persoon ben je: 
•    Verbindend, zowel intern als extern 
•    Goed in het ophalen van de vraag bij sportverenigingen 
•    Affiniteit met buitensport en vrijwilligers 
•    Sterk in woord en geschrift 
•    Ervaring met bestuurlijke processen en het maken van beleid  
 
Gesprekken vinden plaats op maandag 30 mei a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur.  

 

Reageren

Registreer je om te kunnen reageren op deze opdracht.

Sollicitatie
Inschrijven